Off Canvas sidebar is empty
Sepa 18A-5, Tartu +372 5257 414 erki@digiled.ee E-R 9-17

Remonditingimused

OÜ DigiLED Remonditingimused.
Seadet diagnostikasse, remonti ja/või hooldusesse andes nõustub klient alljärgnevate tingimusega:
    1. Niiskus-, vedeliku-,  elektrilise(ülepinge),  mehhaanilise kahjustuse ja/või  muu  seadme  ebasihipärase  või  hooletu  kasutamise  tagajärjel  tekkinud  kahjustusega seade remonditakse ainult erikokkuleppel kliendiga ja eraldi tasu eest ning DigiLED OÜ ei vastuta töö tulemuslikkuse ega seadme kahjustuse laienemise eest. Nimetatud kahjustuste korral võib remondi käigus ilmneda, et:
    1.1 rike on seadet kahjustanud määral, et seda ei ole enam võimalik remontida või selle remontimine on ebamõistlik;
    1.2 seadme kahjustuse ulatus on laienenud, mistõttu on seadme kliendile tagastamine endises seisundis võimatu;
    1.3 pärast  seadme  remonti  võib  seadmel  esineda  uusi  rikkeid,  sest  vedeliku-ja/või  niiskuskahjustuse  tõttu  ei  ole  võimalik  üheselt  tuvastada,  kui  ulatuslikult  on  seade kahjustatud.
    2. Kui diagnostika, remondi-ja/või hooldustöö käigus ilmneb vajadus mõne komponendi vahetuseks, mida DigiLED OÜ ei ole kohustatud vahetama garantii korras, siis kuulub komponent vahetamisele kliendilt selleks eelnevalt saadud nõusoleku korral. Komponendi maksumuse lisab DigiLED OÜ teenuse arvele.
    3. DigiLED OÜ'l on õigus nõuda kliendilt käsitlustasu maksmist, kui seadme diagnostika tulemusel:
    3.1 ei leita seadmel kliendi poolt kirjeldatud puudust ning seade on diagnostika tulemuste kohaselt töökorras;
    3.2 tuvastatakse tingimuste punktis 1. toodud asjaolu, ja klient ei soovi seadet tasu eest remontida või
    3.3 klient toob seadme tasulisse remonti, kuid ei nõustu talle teatatud remondi maksumusega ning loobub seadme remondist.
    4. Käsitlustasu suuruseks diagnostika teostamise eest on:
    4.1 seadmetel mille avamine ja sulgemine ei vaja erimateriale(silikon, erinevad eriotstarbe liimid), visuaalne vaatlus ja lihtne mõõtmine 20 €;
    4.2 seadmetel milla avamine ja/või sulgemine vajab erimaterjale(silikoon, erinevad eriotstarbelised liimid), visuaalne vaatlus ja lihtne mõõtmine 30€;
    4.3 seadme diagnostika võimalusel stendis 20€ .
    5. Kui DigiLED OÜ on klienti teavitanud seadme tagastamisest (nii töö valmimisel kui ka diagnostika järgselt, aga klient ei soovi seadme remonti või remont pole võimalik), kuid klient ei ole kahe (2) kuu jooksul teavituse saatmisest seadmele järele tulnud ega DigiLED OÜ'ga kokku leppinud muud aega seadme äraviimiseks, on DigiLED OÜ'l õigus seade utiliseerida. Seejuures ei ole kliendil õigust nõuda DigiLED OÜ'lt mistahes hüvitist seadme utiliseerimise eest.
    6. Tulenevalt remondi-ja/või hooldustööde eripärast ei vastuta DigiLED OÜ mistahes andmekandjaid sisaldavates kliendi seadmetes olevate andmete (sh dokumendid, nimekirjad, numbrid,  aadressid,  pildid,  tarkvara, muusika jms)  ning  seadistuste  säilimise  eest.  Kliendi  seadmes  olevate mistahes  andmete ja  seadistuste  teisele  andmekandjale ümbersalvestamise eest vastutab täies ulatuses klient;
    7. DigiLED OÜ  pakub kliendi seadmetes olevate andmete kopeerimise teenust, kui:
    7.1 klient on seadet diagnostikasse, remonti ja/või hooldusesse andes andmete kopeerimiseks soovi avaldanud ja
    7.2 klient on nõus maksma andmete kopeerimise eest lisatasu ja
    7.3 andmete kopeerimine on seadmel olevaid puuduseid arvesse võttes võimalik.
    8. DigiLED OÜ kopeerib kliendi seadmes olevaid andmeid vaid ulatuses, mis on seadme puudusi arvestades võimalik. DigiLED OÜ ei vastuta seejuures andmekao vms eest ning andmete osaline kopeerimine ei mõjuta andmete kopeerimise tasu suurust.
    9. Turvakoode sisaldavate seadmete remontimiseks ja/või hoolduseks on vajalik turvakoodi(de) deaktiveerimine. Kui klient ei ole seadet (sh garantii korras) remonti ja/või hooldusse  tuues  turvakoode  deaktiveerinud,  ega edasta DigiLED OÜ 'le turvakoode, on DigiLED OÜ'l õigus seadet  vastu  võttes küsida  kliendilt seadme omandiõigust  tõendavat dokumenti ning selle puudumisel keelduda seadme remonti ja/või hooldusesse vastu võtmisest;
    10. Remont-ja hooldustööde kokkuleppes märgitud seadme remont-ja hooldustöö tähtaeg on orienteeruv tähtaeg, mis võib muutuda tulenevalt seadme rikke eripärast, millest informeeritakse klienti jooksvalt.
    11. Remondi-ja hooldustöid osutab DigiLED OÜ kliendiga kokkulepitud tasu eest. Tasu suurus sõltub teostatavate tööde mahust ja keerukusest/ulatusest.
    12. Remondi-või hooldusteenuse eest tasumata jätmisel on DigiLED OÜ 'l õigus nõuda viivist  0,15% tasumisele kuuluvast summast iga maksmisega viivitatud päeva eest.


Tartus, Juuni 2015
OÜ DigiLED

NB! Kõigile mainitud hindadele lisandub käibemaks 22%